Increase text font size
Decrease text font size
 • ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΜΕ

  Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης δύο προγράμματα για Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις πολλών κλάδων μεταποίησης, χονδικού και λιανικού εμπορίου, εστίασης και εκπαίδευσης. 

  Αφορούν αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρείς (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
  • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της επένδυσης που ανήκουν στους τομείς: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων  − Ενέργεια  − Εφοδιαστική Αλυσίδα  − Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)  − Περιβάλλον − Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ  − Υγεία − Υλικά - Κατασκευές - Εστίαση - Λιανεμπόριο - Εκπαίδευση 
  • έχουν το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,
   • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου: 1 ΕΜΕ,
   • Για τον κλάδο της εστίασης: 2 ΕΜΕ,
   • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας: 5 ΕΜΕ,
   • Για τους λοιπούς κλάδους 2 ΕΜΕ
  • απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕμισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ,
  • λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής,
  • καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχήόπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο,
  • δεν είναιπροβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

  το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis).

  Δείτε εδώ τις περιλήψεις των δύο προγραμμάτων. 

  Print

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του Μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

H B.I.MA. συμμετείχε μεταξύ 16-18 Μαρτίου 2019 στην έκθεση food expo ενημερώνοντας το κοινό για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ.

H B.I.MA. A.E. συμμετείχε στην Έκθεση ΑRTOSA από 22-25 Φεβρουαρίου 2019 παρουσιάζοντας σε πλήθος επισκεπτών τα νέα προγράμμα ΕΣΠΑ.

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης δύο προγράμματα για Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις πολλών κλάδων μεταποίησης, χονδικού και λιανικού εμπορίου, εστίασης και εκπαίδευσης. 

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης δύο προγράμματα για Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις πολλών κλάδων μεταποίησης, χονδικού και λιανικού εμπορίου, εστίασης και εκπαίδευσης. 

Δημοσιεύθυηκαν τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας για το έτος 2017.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για υποβολή επενδυτικών σχεδίων για νέες τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για υποβολή επενδυτικών σχεδίων για νέες τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Β.Ι.ΜΑ. Α.Ε. δημοσίευσε τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2016.

Δημοσιεύθηκε η δράση του Β κύκλου του προγράμματος Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος). 

Δημοσιεύθηκε η δράση του Β κύκλου του προγράμματος Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος). 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προδημοσίευσε το μέτρο 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προδημοσίευσε το μέτρο 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στόχος του Υπομέτρου 4.1 είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του Μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του Μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Ξεκίνησε την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016.

 Δημοσιεύθηκαν τα Οικονομικά Στοιχεία της εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31/12/2015.

Την Κυριακή 2 Απριλίου η Β.Ι.ΜΑ. παρουσίασε τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ σε ενδιαφερόμενους που συγκετρώθηκαν στο Επιμελητήριο Αχαϊας στα πλαίσια του 2ου Meat Place Tour που διοργάνωσε η omind creative.

Δημοσιεύθηκαν 4 νέες προσκλήσεις προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

 Ισολογισμός Περιόδου 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Προδημοσιεύθηκε το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 Στα πλαίσια των αποτελεσμάτων του Αναπτυξιακού Νόμου του Α’ εξαμήνου 2012 που η εταιρία μας υπέβαλε προτάσεις στα πλαίσια έργων Τεχνολογικής Ανάπτυξης για λογαριασμό πελατών της είχε μεγάλη επιτυχία με δεδομένο ότι υπήρξε έγκριση και των τριών σχεδίων που υπέβαλε επί συνόλου 16 σχεδίων που εγκρίθηκαν. Τα τρία σχέδια που εντάχθηκαν κατέλαβαν την 1η, 2η και 6η βαθμολογική θέση.

W3C Conformance
W3C Conformance
Bima.gr © 2023