Επιδότηση, φοροαπαλλαγή ή /και leasing  έως το 75% του προϋπολογισμού

Ο Νόμος 4887/2022 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Α’16, 4.2.2022 διαθέτει 13 καθεστώτα ενίσχυσης που επιτρέπουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει μεγάλες επενδύσεις και καινοτόμες πρωτοβουλίες που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομίας.

Τα «13» καθεστώτα ενίσχυσης:

Σε αντίθεση με το πλαίσιο του Ν. 4399/2016 που έχει ήδη καταργηθεί, ο νέος αναπτυξιακός νόμος έχει θεματικό προσανατολισμό και όχι οριζόντια διάσταση. Προσφέρονται συνολικά δεκατρία καθεστώτα ενίσχυσης καθένα από τα οποία επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 3. Νέο Επιχειρείν
 4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11. Μεγάλες επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Στα επενδυτικά έργα που εμπίπτουν στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο παρέχονται οι ακόλουθα τύποι στήριξης (ανάλογα με το μέγεθος των εταιρειών, το τύπο των επενδυτικών σχεδίων, το κόστος επιλεξιμότητας και την περιοχή υλοποίησης):

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (μόνο στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»)

Συμμετοχή στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να προέρχεται από ιδία κεφάλαια ή από εξωτερική χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι το 25% των υποστηριζόμενων δαπανών δεν περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση, στήριξη ή δημόσια παροχή.

Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο ύψος επιλέξιμων δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου (ήτοι του συνολικού ποσού που προκύπτει από το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών) για ένταξη στο παρών καθεστώς υποστήριξης του Αναπτυξιακού Νόμου ορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού, και συγκεκριμένα:

 • για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)ευρώ,
 • για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
 • για συνεταιρισμούς, στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Στην παρούσα φάση έχει προδημοσιευθεί το καθεστώς ενίσχυσης για τη «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μεταβίβαση» για τα επενδυτικά σχέδια σε διάφορους κλάδους δραστηριότητας στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Σε αυτό προβλέπεται έως και 70% δίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Οι υποβολές θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας και έως ότου εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Διαδικασία Υποβολής αίτησης

Η αίτηση υπαγωγής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλεται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων .