Η B.I.MA. δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας σε συνδυασμό με την επιχειρηματικότητα. Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, ώστε να κατανοήσουν πως και ποιες καινοτόμες μεθόδους μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία.

Η εταιρεία αναλαμβάνει τις διαδικασίες ανάπτυξης και σχεδιασμού νέων προϊόντων, προώθησης και υποστήριξης νέων επιχειρηματικών σχημάτων και δράσεις που προωθούν την καινοτομία σε τοπικό και περιφερειακό πλαίσιο.

Αναλυτικότερα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων και Σχεδίων Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  • Δράσεις και Έργα Υποστήριξης της Καινοτομίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
  • Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Ερευνητικών Φορέων και Σύνδεση Ερευνητικής και Παραγωγικής Διαδικασίας
  • Σύσταση Επιχειρηματικών Σχημάτων Έντασης Γνώσης
  • Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Συμβουλευτική Υποστήριξη Εξειδικευμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών με έμφαση στις ιδιαιτερότητες των πελατών