Η B.I.MA. ειδικεύεται στην εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών μελετών, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες αναφέρονται σε όλους τους κλάδους και τους τομείς δραστηριότητας της οικονομίας. 

Η εταιρεία διαχειρίζεται πολύπλοκα έργα παρέχοντας υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, ενώ παράλληλα αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της οργάνωσης και υποστήριξης φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικότερα, παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Εργαλείων Χάραξης Στρατηγικής
  • Σχεδίαση Δομών Στήριξης και Υλοποίησης Σχεδίων Δράσης
  • Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργων

Ειδικότερα σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ασχολείται με την:

  • Ενημέρωση Φορέων για τη δυνατότητα επιχορήγησης τους από την Ε.Ε. και εθνικούς φορείς
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης, σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και έργων
  • Εκπόνηση Πολυετών Αναπτυξιακών Σχεδίων για το σχεδιασμό παρεμβάσεων
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, ποιότητας, εφαρμογής ΤΠΕ
  • Διαχείριση και Συντονισμό στην υλοποίηση επιδοτούμενων έργων
  • Εισαγωγή Ολοκληρωμένων Λύσεων Μηχανογράφησης