Η B.I.MA. προσφέρει υπηρεσίες για την αναζήτηση ευκαιριών και την εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και στην παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων.

Η εμπειρία ανάλυσης των καθημερινών, αλλά και στρατηγικών αναγκών των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, αποτελεί τη βάση για την επιτυχημένη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας, καθώς και την είσοδο τους στη νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν».

Η εταιρεία ασχολείται με δράσεις όπως:

  • Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Εκσυγχρονισμού
  • Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης (Action Plans)
  • Ανάλυση Σχεδίων Δράσης και Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων
  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Σκοπιμότητας
  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων
  • Εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων και σύνταξη και υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα
  • Διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων μέχρι την ολοκλήρωση και εκταμίευση του συνόλου των δημόσιων πόρων
  • Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των έργων στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων
  • Έλεγχος τήρησης των συμβατικών όρων των αποφάσεων υπαγωγής και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου