Το εγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης, θεωρείται η μεγάλη ευκαιρία των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, καθώς ο δανεισμός δεν θα εξαντλείται μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά θα αφορά και στις μικρομεσαίες, με κύκλο εργασιών (τζίρο) από 10 εκ. έως και 30 εκ. ευρώ και οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με κεφάλαια χαμηλού κόστους διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών.

Συνολικά, με τη χρήση των δανείων ύψους 12,7 δισ. ευρώ που έχει ήδη εξασφαλίσει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα κινητοποιηθούν επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 20 δισ. ευρώ, ώστε τελικά να χρηματοδοτηθούν μέχρι και το 2026 ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 32,7 δισ. ευρώ.

Όροι προγράμματος

Το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτεί ιδιωτικές επενδύσεις, σε πέντε βασικές κατηγορίες (πυλώνες): επενδύσεις για πράσινη μετάβαση, επενδύσεις για το ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύσεις με στόχο την καινοτομία και την έρευνα, επενδύσεις με βάση την εξωστρέφεια και τέλος, επενδύσεις για εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη κλείσει συμφωνίες με τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες, εξασφαλίζοντας τη δική τους συμμετοχή στη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι συμφωνίες με τις εμπορικές τράπεζες θα αφορούν ένα ανώτατο όριο συμμετοχής στο πρόγραμμα, το οποίο θα εκπληρώνεται σταδιακά. Για κάθε περίοδο θα συμφωνείται μεταξύ του ΥΠΟΙΚ και της τράπεζας ένα ποσό πχ 200-300 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ανανεώνεται μόλις η προηγούμενη δόση διατεθεί στο σύνολό της σε κάποια ιδιωτική επένδυση.

Το χρηματοδοτικό σχήμα θα έχει ως εξής: Το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτεί τις επενδυτικές προτάσεις που θα εγκρίνονται από τις τράπεζες με ποσοστό έως και 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Η τράπεζα, είτε είναι μεγάλος χρηματοδοτικός οργανισμός, είτε είναι απλώς μια εμπορική τράπεζα, θα συλλέγει και θα αξιολογεί τις επενδυτικές προτάσεις από τους επίδοξους επενδυτές. Σε όσες επενδύσεις εγκρίνονται, η τράπεζα θα προσθέτει χρηματοδότηση, η οποία θα φτάνει το 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης και παράλληλα θα ενημερώνει το ΥΠΟΙΚ για την επιλεξιμότητα της επένδυσης, ώστε να κινηθεί η διαδικασία χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο δε υποψήφιος επενδυτής, θα πρέπει να διαθέτει ποσό που θα φτάνει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Οι πέντε προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σχεδίων:

  1. Το πλεονέκτημα του πολύ χαμηλού επιτοκίου, συνδέεται με τον όρο να είναι διαπιστωμένα βιώσιμες οι επενδύσεις.

  2.Τα έργα του Ταμείου πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2026, πράγμα που απαιτεί ταχύτητα στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και στις εγκριτικές διαδικασίες.

  3. Κάθε επένδυση που υποβάλλεται για δάνειο ΤΑΑ, θα πρέπει να αποτυπώνει με ακρίβεια το ποσοστό του προϋπολογισμού του που θα διατεθεί σε δαπάνες Πράσινης μετάβασης και Ψηφιακού μετασχηματισμού (όπως ορίζει το σχετικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021).

  4. Την επιλεξιμότητα των επενδύσεων, θα αξιολογούν πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι ελεγκτές, σε σχέση τόσο με τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ). Επιπλέον όμως, θα ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων (ΓΑΚ, De Minimis, κλπ).

  5. Η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει ως παράμετρο και την Αρχή Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης (Do No Significant Harm Principle – DNSH)

  1.  

Κατηγορίες επενδύσεων:

Επένδυση νοείται η επένδυση σε υλικά στοιχεία ενεργητικού και/ή σε δραστηριότητες με σαφώς οριοθετημένο αντικείμενο και στόχους όπως:

Πράσινη μετάβαση

•Πράσινες Τεχνολογίες & Ικανότητες / Δεξιότητες

•Βιοποικιλότητα

•Ενεργειακή απόδοση/ ανακαίνιση κτιρίων

•Κυκλική οικονομία / Βιώσιμη ανάπτυξη

•Νέες θέσεις εργασίας / Ενεργειακή Ασφάλεια

Αρκεί ο προϋπολογισμός των δαπανών για πράσινη μετάβαση να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσής σας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

•Ψηφιοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών μικρομεσαίων (ΜμΕ) & μεγάλων επιχειρήσεων

•Ψηφιακές υποδομές & υποδομές δεδομένων

•Συνεργατικοί σχηματισμοί (π.χ. ηλεκτρ. πλατφόρμες)

•Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας & ανοικτών ψηφιακών λύσεων

Αρκεί ο προϋπολογισμός των δαπανών ψηφιακού μετασχηματισμού να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσής σας. Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη •Επενδυτικό σχέδιο δημιουργίας νέου προϊόντος / νέας υπηρεσίας

•Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό προϊόντων στις κατηγορίες (παραγωγή φαρμάκων, έκδοση λογισμικού, κατασκευή Η/Υ κλπ)

•Δημιουργία νέων ή σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών

•Δημιουργία νέων ή σημαντική βελτίωση υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής, διάθεσης και

εφαρμογής προϊόντων, υπηρεσιών

Αρκεί ο προϋπολογισμός τους να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσής σας και να καλύπτετε τουλάχιστον ένα δείκτη καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης.

 Συνεργασίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις•Ύπαρξη υφιστάμενης ή της συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση

•Συνεργασία νοείται δραστηριότητα με συμβάσεις συνεργασίας άνω των 5 ετών μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων με στόχο την από κοινού προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή δημιουργία νομικών προσώπωντηςδιες επιδιώξεις.

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις μεταξύ μη συνδεδεμένων εταιρειών

•Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών (για τα προηγούμενα 3 χρόνια) των συμμετεχόντων στη συνεργασία να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του συμμετέχοντα με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών.

•Το νέο σχήμα από εξαγορά ή συγχώνευση να προέκτης μετά τις 30.09.2021 καθώς και ο  μέσος συνολικός κύκλος εργασιών (για τα προηγούμενα 3 χρόνια) των συμμετεχόντων στο νέο σχήμα να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του συμμετέχοντα με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (σε επίπεδο ομίλου).

Στη χρηματοδότηση δεν περιλαμβάνεται το τίμημα της αγοράς της επιχείρησης.

Ενίσχυση της εξωστρέφειας

•Τουλάχιστον 15% του κύκλου εργασιών σας να αφορά εξαγωγική δραστηριότητα, με βάση τα οικονομικά στοιχεία σας για 3 χρόνια ή τις εμπορικές συναλλαγές σας στο εξωτερικό μέσα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

ή

•Τουλάχιστον 15% των συνολικών εσόδων που προβλέπονται για την επιχείρησή σας να προέρχεται από εξαγωγές που σχετίζονται με την επένδυσή σας, σύμφωνα με σχετική μελέτη βιωσιμότητας.

Τουρισμός

Οι επενδύσεις σας στον τουριστικό τομέα μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη. Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις σε διάφορους τύπους τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και σε συγκροτήματα που αποτελούνται από τουλάχιστον 5 ξεχωριστές τουριστικές κατοικίες.

Το 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού τους χρηματοδοτείται αυτοτελώς με το δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (δάνειο ΤΑΑ).